>>   about us   master  teachers  taiji quan   qigong  where   multimedia  links   magazine

MEDiTATiON iN  MOTiON 

>>> taiji quan -- qi gong

gianpiero farina school     
                                         
[certified by ADO-UISP]
 


   traditional      

   Yang style

© ASD Meditazione in Movimento - C.F. 97498270152